Ochrana osobních údajů

CATHEDRAL Software, s.r.o. (dále jen CATHEDRAL Software) se zaměřuje na ochranu vašeho soukromí. Můžete získat přístup k většině informací na těchto stránkách (www.ariscat.com), aniž byste nám museli poskytovat nějaké informace o vás. Privátní informace a data, která vložíte prostřednictvím těchto stránek jsou přístupné pouze zaměstnancům společnosti CATHEDRAL software prostřednictvím zabezpečeného systému. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na tyto stránky, ale žádné jiné webové stránky, produkty a služby poskytované CATHEDRAL software.

CATHEDRAL Software zaručuje, že veškeré informace shromážděné prostřednictvím těchto stránek budou použity pouze interně a nebudou zpřístupněny třetím osobám ani jinak zneužity.

 

Souhlasem se zpracováním osobních uděluji společnosti CATHEDRAL Software s.r.o., se sídlem Netušilova 1622/3, Prostějov, PSČ 796 01, IČ: 27742482, zapsané u KOS v Brně, dne 16.8.2007, oddíl C, vložka 55884, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mail, PSČ, datum narození. Osobní údaje budou zařazeny do marketingové databáze za účelem průzkumu trhu a zasílání informace o nových produktech, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese správce požádat o ukončení zpracování uvedených údajů, vyjma údajů, které správce musí zpracovávat ze zákonných důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností správce či příjemce osobních údajů.

Souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán. Jsem informován o tom, že mohu požádat správce o informaci o zpracování mých osobních údajů a správce případně správcem pověřený zpracovatel, je povinen mně tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Správce údajů má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Pokud zjistím nebo se domnívám, že správce či příjemce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat správce na jeho výše uvedené adrese o vysvětlení; dále mohu požadovat, aby správce odstranil či zajistil odstranění u příjemce takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude moje žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, správce údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce údajů této žádosti, mám právo se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem. Postup podle věty první nevylučuje, abych se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


CATHEDRAL software si vyhrazuje právo na změnu tohoto oznámení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění.

Datum poslední aktualizace: 2.5.2018.